Trenger du litt hjelp?

Velg kategori, slik at vi kan hjelpe deg på best mulig måte.

Introduksjonsvideo systemet via nettleser

Hvordan oppretter jeg nye brukere via app på din telefon?

Sette opp ny scene via nettleser

Sette tidsplaner via nettleser

Sette regler via nettleser

Redigere meldingsmeny via nettleser

Jeg opplever tekniske feil
Dersom du opplever tekniske feil med noen funksjoner i systemet ditt, må du melde denne feilen gjennom installatør. Med installatør mens den som fysisk har installert systemet hos deg.
Dersom du ikke kjenner til hvem som er din installatør, meld feilen din på post@rackit.no
Vi vil da gjøre oss beste for å finne ut hvem som er installatør.
Lag en liten beskrivelse på hva som er feil. Husk å oppgi navnet ditt og hvilken adresse systemet er installert. 

Dersom du trenger hjelp til å sette opp en scene, en regel eller en tidsplan ta gjerne kontakt med oss på vårt kundesenter.

Åpningstider:
Åpningstidene til vårt bemannede kundesenter er hverdager
fra kl. 08:00 til 16:00

Ring oss gjerne på telefon:
51 52 00 50

Travleste tidspunkt:
Våre travleste tidspunkt
er mellom 08:00 – 09:00
og mellom 14:00 – 16:00

Vi setter pris på om du har anledning å ringe oss utenfor disse tidspunktene.

Komplett brukermanual:
Har du sett vår komplette brukermanual, trykk her:
Brukerveiledning Alarm.Com

Epost:
Du kan også sende oss en e-mail på post@rackit.no Beskriv ditt behov på mailen, så skal vi gjøre vårt ytterste for å gi deg den informasjonen som du trenger. Hus da å oppgi ditt navn og adressen som systemet er koblet opp.

Hjelp via app:
Du kan også registrere et behov direkte i appen under menyvalget «støtte»
Her velger du «støttesaker», og fyller inn skjemaet som kommer fram på skjermen.

Endre alarminstruks.

For alle kunder som har sin alarm knyttet mot brannvesen med tjenesten «Brann direkte» eller mot vaktsentral med tjenesten «vekterutrykning», er det etablert en instruks ved alarm. Det ble fylt ut et instruksskjema av deg som kunde før tjenesten ble etablert.

Instruksen beskriver hvilken aksjon som er avtalt dersom det utløses alarm.

Viktig å holde oppdatert
Det er sannsynlig at det er behov for å revidere denne instruksen fra tid til annen. Da spesielt dersom oppgitte kontaktpersoner ikke lenger skal kontaktes ved alarm eller ved at det er mistanke om at noen uvedkommende har fått kunnskap om det hemmelige kodeordet.

Verifisering etter endret instruks
Etter at vi har mottatt melding om endring av instruks vil vi av sikkerhetsmessige årsaker ringe deg for å verifisere at det er du som har meldt inn endringen.

Behandling av personopplysninger
Dette er informasjon Rackit deler kun med sine samarbeidspartnere for leveranse av alarm og utrykningstjenester i henhold til gjeldende norske personvernsregler.

Endre din alarminstruks direkte her

GENERELLE VILKÅR RACKIT ABONNEMENTSTJENESTE

1. AVTALEN OMFATTER:

1.1 Tilkobling av det avtalte og spesifiserte Rackit godkjente utstyr – montert av godkjent Rackit partner – til Rackit plattform, service og tjenestenettverk

1.2 Applikasjon og styringsfunksjoner med dedikert brukertilgang iht avtale via tilgjengelige betjeningsflater til Rackit skybaserte tjeneste for fjernkontroll, hjemme automasjon, overvåkning og servicetjenester

1.3 Mottak og reaksjon fra Rackit og partnere i henhold til de bestilte tjenester og den individuelle instruks og tiltaksplan som er skriftlig avtalt mellom kunden og Rackit.

1.4 Kundeservice og hjelp via Rackit kundeservice man-fre 08-16 eller vår operatør på alarmsentral 24/7/365 for kunder som har valgt den tjenesten. Plattformen har 24/7/365 overvåking, og kritiske feil vil bli varslet innen tidsfrister ihht krav hos FG.

1.5 Ved kjøp av abonnement for alarm med vekter-responstjeneste vil alarmsignal overføres til FG-godkjent alarmsentral for mottak og respons. Rackits oblater for merking av alarmstedet vil bli montert og være tilgjengelig på alarmobjekt så lenge kundeforholdet er aktivt. Dersom kundeforholdet opphører plikter kunden å fjerne Rackits alarm merking, Rackit har også̊ selv rett til å demontere alarm merkingen. Ved bestilt utrykning og kontroll av alarmobjekt utføres dette av godkjent vekterpersonell og/eller politi 24/7/365.

1.6 Ved kjøp av abonnement for Rackit Brannvesenet Direkte med responstjeneste fra brannvesenet vil alarmsignal overføres til regional 110 sentral iht. avtale mellom Rackit og brannvesenet. Respons utføres av brannvesenet 24/7/365. Ved utløst brannalarm og/eller ønske om å kansellere en unødig brannutrykning ringer kunden alarmoperatør.

2. AVTALENS GYLDIGHET OG DEKNING:

2.1 Avtalen trer i kraft så snart installasjonen er ferdigstilt og systemet er ferdig testet.

2.2 Avtalte tjenester er aktive og operative så lenge abonnementet blir betalt rettidig. Ved manglende betaling bortfaller tjenester og forpliktelser.

2.3 Kunden er selv ansvarlig for at anlegget og utstyret til enhver tid er i orden og må selv sørge for varsling til ansvarlig installatør for utbedring av eventuelle feil.  

2.4 Rackit kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved misbruk av ytelser hjemlet i avtalen eller ved betalingsmislighold fra kundens side. Ved omlegging eller evt. opphør av Rackits virksomhet i det område kundens anlegg er installert kan Rackit si opp avtalen med 30 –tretti –dagers varsel.  

2.5. Avtalen løper fram til kunde selv sier opp skriftlig, og oppsigelsestiden regnes ut inneværende betalingsperiode.

3. SÆRSKILT OM ALARMMOTTAK, UTRYKNING, APPLIKASJONER OG TJENESTER

3.1 Alle alarmer kan kontrollringes av alarmstasjon. Kunden skal da svare ved å oppgi riktig (hemmelig) kodeord for avlysning av aksjon. Dersom kunden eller dennes representant ikke svarer på telefon, ikke oppgir riktig kodeord eller vedkommende bekrefter innbrudd eller annen utrykningsgrunn fortsetter aksjonen med utrykning av den som utfører vektertjeneste for Rackit, alternativt politi eller brannvesen. Aksjon avlyses om alarmsystemet blir avslått med riktig kode rett etter utløst alarm. Aksjon avlyses også når kunde oppgir riktig kodeord etter at alarm er utløst. Dersom kunden ikke har mottatt oppringning fra alarmstasjon skal kunden selv ringe alarmstasjon i løpet av 3 minutter etter alarm er utløst for å stoppe aksjonen. Ved gjentatte alarmer på samme sone som indikerer feil, kan alarmstasjon frakoble aktuell sone til feilen er utbedret.  

3.2 Rackit fakturerer ikke utrykninger etter falsk alarm utløst uten påviselig årsak med unntak av utvist forsett eller uaktsomhet fra kundens side. Rackit vil kontakte kunden om det foreligger misbruk av tjeneste eller aksjoner som kan medføre svekket beredskap for øvrige kunder. I slike tilfeller vil Rackit kunne fakturere kunden for utrykning etter den til enhver tid gjeldene prisliste.

3.3 Ved utløst brannalarm og/eller ønske om å kansellere en unødig brannutrykning ringer kunden umiddelbart alarmoperatør

4. ANSVAR OG BEGRENSNINGER

4.1 Enhver assistanse ytes med det personell som disponeres og så hurtig og effektivt som mulig under de til enhver tid rådende forhold.

4.2 Rackit påtar seg ikke ansvar for skader/forhold som måtte oppstå ved assistanse/utrykning utført av samarbeidende firmaer, andre vaktselskaper, privatpersoner eller andre som kunden har utpekt til å foreta respons eller utrykning.

4.3 Ved force majeure bortfaller Rackits forpliktelser i forhold til avtalen. I tilfeller hvor reaksjon og/eller assistanse ikke skjer fra Rackits side grunnet feil eller skade på kommunikasjon og sambandsanlegg, offentlig telenett eller andre forhold ved force majeure er Rackit ikke ansvarlig eller erstatningspliktig. Som force majeure regnes også̊ streik, lockout og andre arbeidskraftforstyrrelser som medfører plutselig eller uforutsett stort forfall av personell.

4.4 Rackit er ikke ansvarlig for skade/tap som følge av teknisk svikt ved anlegget/materiell/utstyret eller manglende tjeneste når denne svikt ikke kan tilbakeføres til grove feil eller forsømmelser av selskapet eller dets ansatte.

4.5 Rackit er ikke ansvarlig for skader/tap som måtte oppstå når anlegget er utløst eller ikke løste ut til tross for at det på skadetidspunktet fungerte tilfredsstillende. Rackit er heller ikke ansvarlig når endringer på anlegget eller i dets omgivelser/miljø har påvirket anlegget/materiellet/utstyret eler tjenesten.

4.6 Abonnementet overflødiggjør ikke kundens egne forsikrings dekninger for skader forårsaket av brann, innbrudd, hærverk, vannskade og lignende

4.7 Rackits ansvar omfatter ikke indirekte skade eller følgeskade. Det samlede ansvar for både person og eiendomsskade er begrenset til kr.200 000 for hvert skade tilfelle.

4.8 Den nødvendige kommunikasjonstjeneste, og ethvert arbeid, modifikasjon, ytre påvirkning eller bortfall av telelinje, bredbånd, spenningsnett el som gjør at alarmsignal og situasjoner ikke kan kommuniseres videre iht. kundes varslingsplan og eventuelle alarm, respons og servicepartnere er en sak mellom kunde og dennes leverandør.

5. BETALINGSBETINGELSER OG PRISJUSTERING

5.1 Tilknytningsavgiften forfaller til betaling 14 dager etter at anlegget er montert. Abonnement faktureres kunden iht. avtalt termin. Rackit kan utføre kredittsjekk av kunde.

5.2 Abonnementspriser kan reguleres årlig basert på Rackits betingelser hos brannvesenet, alarmstasjon, vekterapparat, Rackit skybaserte tjeneste for fjernkontroll, hjemme automasjon og overvåkningstjenester og andre partnere.  Eventuelle endringer i offentlige avgifter, eller innføring av nye offentlige avgifter, kurssvingninger, eller avgifter som ikke er forutsatt aksepteres videreført og gjort gjeldende overfor kunden fra det tidspunkt endringene trer i kraft.

6 EIERSKIFTE

6.1 Ved eventuelt salg av bolig, vil den nye eier kostnadsfritt kunne tre inn i nærværende kontrakt. Ved slik eierskifte skal Rackit varsles skriftlig via post@rackit.no. E-posten må inneholde relevant informasjon for å kunne overføre tjenesten til ny eier.

7 KUNDENS PLIKTER

7.1 Før eller under installasjon, skal kunder som skal ha oppkobling mot vaktselskap, fylle ut instruksskjema. Endringer av kodeord og/eller koder skal gjøres skriftlig med henvisning til tidligere kodeord direkte til alarmoperatør. Rackit er ikke ansvarlig for tap eller skade ved innbrudd eller innbruddsforsøk. Kunden er ansvarlig for forsvarlig oppbevaring og tildeling av fysisk eller digital tilgang, nøkkel, koder og kodeord.

7.2 Ved behov for batteribytte på kundens utstyr skal kunden følge rutine og prosess for dette som tilgjengeliggjort på www.rackit.no. Eventuelle feilalarmer og/eller brann/vekterutrykninger som følger av at rutine ikke er fulgt er kundens ansvar.

7.3 Husk regelmessig test av alarmutstyr og test av overføring. Kunden plikter å sette seg inn i brukerveiledninger og rutiner som gjelder for utstyr og tjenester tilgjengeliggjort på www.rackit.no

8. PERSONVERN, MARKEDSFØRING OG SAMTYKKE

8.1 Rackit benytter informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse for å oppfylle avtalen med kunden. Ved inngåelse av denne avtale gis det samtidig samtykke til at opplysningene kan benyttes til å gi informasjon, tilbud og service i forbindelse med avtaleforholdet via e-post, telefon og SMS. En kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. For mer opplysninger se informasjon på www.rackit.no

Oppgradere mitt abonnement

Dersom du ønsker å oppgradere ditt abonnement må du sende oss en e-mail på post@rackit.no

Skriv en kort beskrivelse på hvilket abonnement du ønsker å oppgradere til for eksempel «Brann direkte», «Vekterutrykning» eller «Videoovervåking».

Når vi har oppgradert ditt abonnement vil du motta en bekreftelse på din e-mail.
Les mer om våre tjenester

Personvernerklæring

Rackit AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer og hvordan vi behandler de. Denne personvernerklæringen gjelder for www.rackit.no Alarm.com

Personopplysninger vi samler inn og behandler:

  • Navn
  • Adresse 
  • telefonnummer
  • epostadresse
  • Alarmavlysningspassord (For kunder som abonnerer på alarmtjenester)

Personopplysningene samles i de fleste tilfeller inn direkte fra deg eller de genereres i forbindelse med at du bruker våre tjenester og produkter. 

Hvordan vi bruker personopplysningene

Levering av tjeneste/avtaleinngåelse
Vi bruker dine personopplysninger til å oppfylle våre avtaler med deg, det vil si når du har bestilt et produkt eller en tjeneste fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Administrasjon av kundeforhold
Vi bruker dine personopplysninger til å administrere vårt kundeforhold med deg. Det kan for eksempel være kundeservice, klagebehandling og feilretting vedrørende ditt kundeforhold. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester
Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og produkter. Mye av dette arbeidet innebærer å analysere ulike former for personopplysninger, som for eksempel kundeaktivitet, kundehistorikk og konto og profilinformasjon. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Tilpasset brukeropplevelse
Vi tilpasser brukeropplevelsen og kommunikasjonen til ditt kundeforhold og dette bruker vi personopplysninger til. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Salg og markedsføring
Vi bruker personopplysninger i forbindelse med salg og markedsføring av våre produkter og tjenester, for eksempel ved at du mottar epost fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse. Du har mulighet å reservere deg fra deler av denne behandlingen ved å, for eksempel, reservere deg fra å motta epost fra oss. Du reserverer deg ved å sende e-post til oss på post@rackit.no og bruk Reservasjon mot telefonsalg og adressert reklame som emne i e-posten

I tillegg til dette kan vi også be deg om samtykke til å bruke dine personopplysninger til såkalt profilering, hvor vi utleder interesser og behov på bakgrunn av dine personopplysninger. Hensikten med profilering vil være at markedsføringen vår skal bli mer relevant.

Systemovervåking, feilretting mm.
Vi overvåker våre systemer etter feil og problemer. En del av disse prosessene innebærer lagring og behandling av personopplysninger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Sikkerhet, avdekking av svindel og kriminelle handlinger
Vi behandler personopplysninger i vårt arbeid med å beskytte våre brukere og oss selv mot svindelaktivitet, misbruk og kriminelle handlinger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Overholde rettslige forpliktelser
I enkelte tilfeller er vi pålagt å behandle personopplysninger av hensyn til andre rettslige forpliktelser. Et eksempel på dette er informasjon knyttet til salg, som vi er pliktig til å regnskapsføre og oppbevare i henhold til bokføringsloven. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss.

Dine rettigheter

Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, ta kontakt med oss på post@rackit.no

Rett til innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å bruke innsynsretten din.

Rett til korrigering av personopplysninger
Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Retten til sletting av personopplysninger
Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv. Men merk at informasjon som vi er pålagt beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (som fore eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet.

Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Protestere mot en behandling av personopplysninger
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Dataportabilitet
Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å få utlevert dine personopplysninger.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger
Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

Denne personvernerklæringen er basert på en mal for personvernerklæring fra gdprcontrol.no

Retningslinjer for angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. 

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angre- retten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytids- dag forlenges fristen til nærmeste virkedag. 

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Se lenke til skjema på bunnen av dette dokumentet.

Angrefristen begynner å løpe: 

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt. 
  • Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. 
  • Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angre- retten. Sørger den næringsdrivende for å gi opp- lysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene. 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. 

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. 

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesum- men til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake. 

Last ned angrefristskjema her: Angrefristskjema

Oppsigelse.

Skal du si opp avtalen med Rackit?

Oppsigelse må gjøres skriftlig. Vær snill å sende e-post til post@rackit.no med emneoverskrift «Oppsigelse». Oppsigelsen må inneholde informasjon om kundenavn og adresse som utstyret er installert.

Det er ingen bindingstid på avtalen med Rackit. Sier du opp avtalen, vil ikke gjenstående i inneværende fakturaperiode bli refundert.

Når oppsigelsen trer i kraft, vil alle tjenester opphøre. Dette gjelder også tilgang til appen. Dersom du har et operativt alarmsystem må dette, etter oppsigelsen, betjenes med kodetastatur.

Etter et avtalen er terminert, vil Rackit slette alle kundedata i henhold til krav i Lov om behandling av personopplysninger.

Reservasjon mot telefonsalg og adressert reklame

Rackit har gjennom kundeforholdet med deg registrert din adresse, din e-post og ditt telefonnummer.

Dersom du ønsker å reservere deg fra å motta salgsrettet informasjon fra Rackit har vi selvsagt full respekt for det. Du vil uansett finne mye interessant informasjon her på våre nettsider som du kan besøke akkurat når du ønsker.

Du reserverer deg mot tilsendt salgsrettet informasjon ved å sende oss e-post på post@rackit.no med emneoverskrift » Reservasjon mot telefonsalg og adressert reklame».Husk å oppgi ditt navn og hvilken adresse installasjonen er installert.

Film ferdig – Sette i drift Rackit sentral (tid 0:53)

Oppstart og overlevering


Add mode z-wave i app


Delete z-wave i app


Slette et alarmprodukt


Rediscover network

Aktivere kunde mot gateway


Add mode og delete mode


Hvordan legge til, slette og endre navn


Rediscover network


Overlevering til sluttkunde

Programmering av magnetkontakt


Programmering av sirene


Programmering av tastatur


Programmering av PIR detektor

Programmering av branndetektor


Programmering av vannsensor

Programmering av Dimmere


Programmering av Roller-shutter


Programmering av z-wave wall-plug


Programmering av temperatursensor


Programmering av ID-Lock 150


Programmering av termostat


Scanning av z-wave produkter med QR-kode


Montere Sky-Bell

Presentasjon av skap (tid 0:25)


Montering av skap (tid 1:45)


Rackmodul og dekkplater (tid 1:27)


Film ferdig – Presentasjon av dører (tid 0:46)

Organisering av skap innvendig del 1 – (tid 0:40)


Organisering av skap innvendig del 2 -(tid 0:51)