Kjøpsbetingelser


1. Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for salg og levering av produkter fra Rackit (herunder «Selger»)

2. Også kjøp fra forbrukere reguleres av Vilkårene, men da supplert med ufravikelig forbrukerlovgivning. Ved eventuell motstrid mellom Vilkårene og ufravikelig forbrukerlovgivning, går slik lovgivning foran Vilkårene.

3. Eventuelle avvik fra Vilkårene skal være skriftlig avtalt mellom Selger og Kjøper.

1. Alle priser er oppgitt i norske kroner eksklusiv merverdiavgift og eksklusiv emballasje/pakking, frakt og montering. Priser er gyldige per tidspunktet for avgivelse og bindende i en måned fra prisavgivelse, med mindre annen tidsfrist er spesielt nevnt i tilbud eller annen prisangivelse.

2. Prisendring som skyldes endring av lovpålagte avgifter, eller endring i valutakurser (herunder valutaen Selger gjør innkjøp i fra sine leverandører) kan foretas uten forvarsel. Generelle prisendringer vil normalt effektueres en gang i året.

3. Det tas forbehold om endring av tekniske spesifikasjoner og utførelse uten forutgående varsel.

4. På forlangende fra Selger må Kjøper kunne stille garanti for riktig betaling, eventuelt forskuddsbetale leveransen før varen leveres/settes i produksjon.

5. Alle bestillinger og avtaler, bekreftede og ubekreftede, faktureres til de på bestillingsdagens gjeldende priser og betingelser. For alle ordrer mindre enn kr. 1000,- netto, faktureres en ekspedisjonskostnad på kr. 150,-.

6. Selger har salgspant i leverte varer inntil varene er betalt, i den utstrekning salgspant er gyldig etter gjeldende rett.

7. Betalingsfrist på faktura er 14 dager fra fakturadato. Avvik fra dette skal være skriftlig avtalt mellom Selger og Kjøper.

8. Ved purring på for sen betaling tilkommer purregebyr på kr. 65,-. Ved for sen betaling skal Kjøper også betale forsinkelsesrente beregnet fra opprinnelig forfallstidspunkt.

1. Kjøper skal snarest etter mottak undersøke ordrebekreftelsen og uten ugrunnet opphold melde ifra til Selger om eventuelle uoverensstemmelser mellom Kjøpers bestilling og Selgers ordrebekreftelse. Selger kan avslå eventuelle krav om retur av feilsendte varer dersom det er opplagt at Kjøper burde oppdaget feil i ordrebekreftelsen. Eventuelle transportskader eller manko må meldes direkte til transportør, med kopi til Selger. Selger har intet ansvar for eventuelle transportskader. Fraktbrev fra transportør skal anmerkes og signeres av sjåfør og mottaker.

1. Leveringstiden er iht. våre ordrebekreftelser. Leveringstiden skal anses forlenget med en tid tilsvarende forsinkelsen dersom: a) kjøper har unnlatt å stille den forlangte sikkerhet. b) kjøper ikke i rett tid har gitt selger de tekniske opplysninger som er nødvendige for leveransen. c) kjøper eller hans kunde forlanger forandring i leveransen, som kan forårsake forsinkelser. d) selger hindres i å fullføre leveransen på grunn av Force Majeure (definert som forhold partene med rimelighet ikke er herre over, inkludert streik, lockout o.l. hos selger og/eller hos Selgers leverandører.

2. Ved forsinket levering er Selger sitt ansvar overfor kjøper begrenset oppad til 10 % av netto fakturaverdi av leveransen til dekning av dokumenterte merkostnader, og konvensjonalbot. Indirekte kostnader som følge av forsinkelsen dekkes uansett ikke. Ansvar utover dette overfor Selger er utelukket.

3. Skjer reklamasjonen etter at godset er mottatt, påhviler det den som reklamerer å bevise at skaden eller mankoen er oppstått før godset ble mottatt. Hvis dette ikke kan bevises, skal godset anses å ha blitt levert i fullgod stand. Mangler ved forsendelse må meddeles skriftlig til Selger uten ugrunnet opphold og senest innen 3 dager etter varemottak. Faktura- eller ordre-/pakkseddelnummer må alltid oppgis.

4. Selger skal varsle kjøper om forsinkelsen og dens varighet i så god tid som mulig.

1. Selger sitt ansvar begrenses til defekter eller mangler som en direkte følge av fabrikasjonsfeil. Selger har ikke noe ansvar for mangler forårsaket av normal slitasje, feilaktig, uforsiktig eller unormal bruk, bruk i strid med Selger eller Selger sin leverandør instruksjoner, mangelfull service, endringer gjort av Kjøper uten Selgers skriftlige godkjennelse, mangelfulle reparasjoner utført av Kjøper, eller øvrige forhold som er utenfor Selgers kontroll. Selger har ikke noe ansvar for indirekte skader, herunder skade på annet materiell eller følgeskader som skyldes mangler ved Produktene.

2. Garantitiden regnes fra tidspunktet for risikoens overgang og gjelder i 12 måneder. Garantibestemmelsene i dette punktet er en uttømmende regulering av Selgers garantiansvar overfor Kjøper.

3. Garantien omfatter material-og produksjonsfeil som avdekkes og reklameres over rettidig innenfor garantitiden. Kunden må reklamere over feilen uten ugrunnet opphold etter at feilen ble eller burde vært oppdaget. Selger svarer ikke for noen feil eller mangler som oppstår etter garantiperiodens utløp. Selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for informasjon om varens kvalitet, egenskaper eller annet som måtte være angitt av andre enn Selger. Selger er ikke ansvarlig for at varen er egnet til kundens tiltenkte formål. Garantiansvaret bortfaller hvis det er gjort inngrep i varen uten Selgers samtykke, varen er skadet som følge av ukyndig behandling, feilaktig montering eller brudd på offentlige bestemmelser. Garantien dekker ikke skade som følge av unormal bruk, eller slitasje man må regne med som følge av normal bruk av varen. Selgers eneste plikt, og kundens eneste sanksjon, under garantien er, etter Selgers valg, å foreta enten utbedring eller omlevering av den mangelfulle varen. Kunden plikter å sende varen til lokasjon utpekt av Selger for utbedring eller omlevering. Hvis Selger etter å ha undersøkt varen avviser reklamasjonen, kan Selgers kostnader som følge av reklamasjonen (herunder Selgers eller tredjeparts kostnader ved å undersøke varen) belastes kunden. Fraktutlegg, spedisjon og andre omkostninger i forbindelse med reklamasjon, utbedring eller omlevering dekkes av kunden. Selger vil erstatte Kjøpers fraktomkostninger hvis det viser seg at varen faktisk har en mangel. Hvis kunden ønsker utbedring utført hos kunden og Selger godtar dette, har Selger rett til å belaste kunden for reise og diett etter regning. Andre sanksjoner, herunder ethvert krav på erstatning som følge av mangler, enn det som uttrykkelig fremgår av disse salgs-og leveringsbetingelser, kan ikke gjøres gjeldende av kunden med mindre annet er særskilt avtalt. Selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap eller konsekvensskade påført kunden eller noen tredjepart. Begrensningene etter denne bestemmelsen gjelder uansett om kunden selv skulle bli ansvarlig overfor tredjemann.

1. All retur må avtales og godkjennes av Rackit på forhånd og fakturanummer må oppgis. For at en retur skal behandles, må returskjema være utfylt i sin helhet og ligge ved Produktet i uskadet originalemballasje når det returneres. Returskjema finnes på vår hjemmeside www.rackit.no under salgs- og leveringsbetingelser.

2. Ved godkjent retur krediteres Kjøper for kjøpesum minus fraktkostnad og returgebyr på 20 % av vareverdi, etter at Produktene er mottatt av Rackit. Fraktkostnadene ved retur dekkes ikke ved bruk av andre fraktselskap, eller type forsendelse enn det Selger har godkjent.

Tvister som måtte oppstå i forbindelse med eller som et resultat av avtalen mellom Rackit og Kjøper, og som ikke løses i minnelighet, skal avgjøres ved ordinær rettergang med Stavanger tingrett som verneting.