Abonnementsvilkår


1.1 Tilkobling av det avtalte og spesifiserte Rackit godkjente utstyr – montert av godkjent Rackit partner - til Rackit plattform, service og tjenestenettverk

1.2 Applikasjon og styringsfunksjoner med dedikert brukertilgang iht avtale via tilgjengelige betjeningsflater til Rackit skybaserte tjeneste for fjernkontroll, hjemme automasjon, overvåkning og servicetjenester

1.3 Mottak og reaksjon fra Rackit og partnere i henhold til de bestilte tjenester og den individuelle instruks og tiltaksplan som er skriftlig avtalt mellom kunden og Rackit.

1.4 Kundeservice og hjelp 24/7/365 via Rackit kundeservice eller vår operatør på alarmsentral

1.5 Ved kjøp av abonnement for alarm med vekter-responstjeneste vil alarmsignal overføres til FG-godkjent alarmsentral for mottak og respons. Rackits oblater for merking av alarmstedet vil bli montert og være tilgjengelig på alarmobjekt så lenge kundeforholdet er aktivt. Dersom kundeforholdet opphører plikter kunden å fjerne Rackits alarm merking, Rackit har også̊ selv rett til å demontere alarm merkingen. Ved bestilt utrykning og kontroll av alarmobjekt utføres dette av godkjent vekterpersonell og/eller politi 24/7/365.

1.6 Ved kjøp av abonnement for Rackit 110 Brann Direkte med responstjeneste fra brannvesenet vil alarmsignal overføres til regional 110 sentral iht. avtale mellom Rackit og brannvesenet. Respons utføres av brannvesenet 24/7/365 uten ekstra kostnad for kunde. Ved utløst brannalarm og/eller ønske om å kansellere en unødig brannutrykning ringer kunden telefon 110 og kommuniserer direkte med brannvesenet.

2.1 Avtalen trer i kraft så snart den er undertegnet av begge parter, alarmanlegg og øvrig utstyr er installert, overføring testet og innbetaling av alarmabonnement foretatt.

2.2 Avtalte tjenester er aktive og operative så lenge abonnementet blir betalt rettidig. Ved manglende betaling bortfaller tjenester og forpliktelser.

2.3 Kunden er selv ansvarlig for at anlegget og utstyret til enhver tid er i orden og må selv sørge for utbedring av eventuelle feil.

2.4 Rackit kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved misbruk av ytelser hjemlet i avtalen eller ved betalingsmislighold fra kundens side. Ved omlegging eller evt. opphør av Rackits virksomhet i det område kundens anlegg er installert kan Rackit si opp avtalen med 30 –tretti –dagers varsel

2.5. Avtalen er gjeldende fra den dato partene signerte avtalen og løper med 3 måneders løpende oppsigelse.

3.1 Alle alarmer kan kontrollringes av alarmstasjon. Kunden skal da svare ved å oppgi riktig (hemmelig) stikkord for avlysning av aksjon. Dersom kunden eller dennes representant ikke svarer på telefon, ikke oppgir riktig stikkord eller vedkommende bekrefter innbrudd eller annen utrykningsgrunn fortsetter aksjonen med utrykning av den som utfører vektertjeneste for Rackit, alternativt politi eller brannvesen. Aksjon avlyses om alarmsystemet blir avslått med riktig kode rett etter utløst alarm. Aksjon avlyses også når kunde oppgir riktig stikkord etter at alarm er utløst. Dersom kunden ikke har mottatt oppringning fra alarmstasjon skal kunden selv ringe alarmstasjon i løpet av 3 minutter etter alarm er utløst for å stoppe aksjonen. Ved gjentatte alarmer på samme sone som indikerer feil, kan alarmstasjon frakoble aktuell sone til feilen er utbedret.

3.2 Rackit fakturerer ikke utrykninger etter falsk alarm utløst uten påviselig årsak med unntak av utvist forsett eller uaktsomhet fra kundens side. Rackit vil kontakte kunden om det foreligger misbruk av tjeneste eller aksjoner som kan medføre svekket beredskap for øvrige kunder. I slike tilfeller vil Rackit kunne fakturere kunden for utrykning etter den til enhver tid gjeldene prisliste.

3.3 Ved utløst brannalarm og/eller ønske om å kansellere en unødig brannutrykning ringer kunden umiddelbart telefon 110 og kommuniserer direkte med brannvesenet.

3.4 SLA (Service Level Agreement) for Rackit plattform, service og tjenestenettverk er tilgjengeliggjort på www.rackit.no

4.1 Enhver assistanse ytes med det personell som disponeres og så hurtig og effektivt som mulig under de til enhver tid rådende forhold.

4.2 Rackit påtar seg ikke ansvar for skader/forhold som måtte oppstå ved assistanse/utrykning utført av samarbeidende firmaer, andre vaktselskaper, privatpersoner eller andre som kunden har utpekt til å foreta respons eller utrykning.

4.3 Ved force majeure bortfaller Rackits forpliktelser i forhold til avtalen. I tilfeller hvor reaksjon og/eller assistanse ikke skjer fra Rackits side grunnet feil eller skade på kommunikasjon og sambandsanlegg, offentlig telenett eller andre forhold ved force majeure er Rackit ikke ansvarlig eller erstatningspliktig. Som force majeure regnes også̊ streik, lockout og andre arbeidskraftforstyrrelser som medfører plutselig eller uforutsett stort forfall av personell.

4.4 Rackit er ikke ansvarlig for skade/tap som følge av teknisk svikt ved anlegget/materiell/utstyret eller manglende tjeneste når denne svikt ikke kan tilbakeføres til grove feil eller forsømmelser av selskapet eller dets ansatte.

4.5 Rackit er ikke ansvarlig for skader/tap som måtte oppstå når anlegget er utløst eller ikke løste ut til tross for at det på skadetidspunktet fungerte tilfredsstillende. Rackit er heller ikke ansvarlig når endringer på anlegget eller i dets omgivelser/miljø har påvirket anlegget/materiellet/utstyret eler tjenesten.

4.6 Abonnementet overflødiggjør ikke kundens egne forsikrings dekninger for skader forårsaket av brann, innbrudd, hærverk, vannskade og lignende

4.7 Rackits ansvar omfatter ikke indirekte skade eller følgeskade. Det samlede ansvar for både person og eiendomsskade er begrenset til kr.200 000 for hvert skade tilfelle.

4.8 Den nødvendige kommunikasjonstjeneste, og ethvert arbeid, modifikasjon, ytre påvirkning eller bortfall av telelinje, bredbånd, spenningsnett el som gjør at alarmsignal og situasjoner ikke kan kommuniseres videre iht. kundes varslingsplan og eventuelle alarm, respons og servicepartnere er en sak mellom kunde og dennes leverandør.

5.1 Tilknytningsavgiften forfaller til betaling 14 dager etter at anlegget er montert. Abonnement faktureres kunden iht. avtalt termin. Rackit kan utføre kredittsjekk av kunde.

5.2 Abonnements priser kan reguleres årlig basert på Rackits betingelser hos brannvesenet, alarmstasjon, vekterapparat, Rackit skybaserte tjeneste for fjernkontroll, hjemme automasjon og overvåkningstjenester og andre partnere. Eventuelle endringer i offentlige avgifter, eller innføring av nye offentlige avgifter, kurssvingninger, eller avgifter som ikke er forutsatt aksepteres videreført og gjort gjeldende overfor kunden fra det tidspunkt endringene trer i kraft.

6.1 Ved eventuelt salg av bolig, vil den nye eier kostnadsfritt kunne tre inn i nærværende kontrakt. Ved slik eierskifte skal Rackit varsles skriftlig via skjema på web side www.rackit.no

7.1 Før eller under installasjon, skal kunden fylle ut aksjonsplan på eget formular. Endringer av stikkord og/eller koder skal gjøres skriftlig med henvisning til tidligere stikkord iht rutine på web side www.rackit.no. Rackit er ikke ansvarlig for tap eller skade ved innbrudd eller innbruddsforsøk. Kunden er ansvarlig for forsvarlig oppbevaring og tildeling av fysisk eller digital tilgang, nøkkel, koder og stikkord.

7.2 Dersom kunden har Rackit 110 Brann Direkte er kunden ansvarlig for at brannvesenet kan få tilgang til å komme inn i bolig ved utløst brannalarm, utrykning og kontroll. Tilgang til bolig gis via elektronisk dørlås eller tilgjengelig kodebasert nøkkelboks for brannvesenet på alarmobjektet hvor 110 sentral innehar kode. Rackit og brannvesenet er ikke ansvarlig for eventuell skade på bolig som måtte oppstå for å gi brannvesenet nødvendig tilgang til bolig ved utrykning og kontroll.

7.3 Ved behov for batteribytte på kundens utstyr skal kunden følge rutine og prosess for dette som tilgjengeliggjort på www.rackit.no. Eventuelle feilalarmer og/eller brann/vekterutrykninger som følger av at rutine ikke er fulgt er kundens ansvar.

Rackit anbefaler at batterer i kundens utstyr byttes av Rackit godkjent personell, og at kunden inngår avtale om batteribytte og regelmessig kontroll av anlegget.

Rackit og/eller partnere kan ikke holdes ansvarlig for manglende respons, tap eler skade som skyldes inngrep i anlegget utført av kunden selv eller personell som ikke er Rackit godkjent.

7.4 Husk regelmessig test av alarmutstyr og overføring. Kunden plikter å sette seg inn i brukerveiledninger og rutiner som gjelder for utstyr og tjenester tilgjengeliggjort på www.rackit.no

8.1 Rackit benytter informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse for å oppfylle avtalen med kunden. Ved inngåelse av denne avtale gis det samtidig samtykke til at opplysningene kan benyttes til å gi informasjon, tilbud og service i forbindelse med avtaleforholdet via e-post, telefon og SMS. En kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. For mer opplysninger se informasjon på www.rackit.no